Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Kupovina prvog stana – novčane olakšice i povraćaj pdv-a

Kupovina prvog stana – novčane olakšice i povraćaj pdv-a

Razgovarali smo sa gospodinom Milanom Mihajlovićem iz firme Grading koja se bavi izgradnjom i adaptacijom stambenih i nestambenih objekata, kako bismo za Vas pripremili spisak svih neophodnih dokumenata za povraćaj PDV-a pri kupovini prvog stana.

Prilikom kupovine nekretnine koja se nalazi u novoj stambenoj zgradi susrešćete se sa plaćanjem poreza: poreza na dodatu vrednost (PDV).

Prvim stanom smatra se stan, odnosno svojinski udeo na stanu kao i svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi koji kupuje osoba koja nema i nije imala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini, počev od 1. jula 2006. godine.

Zakon propisuje olakšice za kupce prvog stana za stanove u novoj gradnji. Ukoliko kupujete stan u novogradnji, onda ste u obavezi da platite porez na dodatu vrednost (PDV) koji prema poslednjim izmenama Zakona, iznosi 10%. Porez na dodatu vrednost se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Pored toga, potrebno je i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, uz obaveznu uplatu novca na račun investitora.

Ukoliko kupujete svoj prvi stan (novogradnja) direktno od investitora, bićete oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i samim tim ste u mogućnosti da tražite povraćaj PDV-a (koji ste platili kroz kupoprodajnu cenu). Oslobađanje se vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu stana do 40m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva (koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini nekretninu na teritoriji Republike Srbije) do 15m² po svakom članu. Pod porodičnim domaćinstvom se podrazumevaju svi članovi jednog domaćinstva (supružnici, deca, roditelji kupca, roditelji supružnika…) sa istim prebivalištem i adresom kao i kupac prvog stana. Ako kupac prvog stana kupuje stan površine od npr. 70m², imaće povraćaj   PDV-a samo na 40m², dok će na preostalih 30 kvadrata stana moći da dobije povraćaj na osnovu članova svog domaćinstva (15m² po svakom članu) i to pod uslovom da niko od njih do tog mometa nije imao neku nekretninu u svom vlasništvu. Takođe, ako ste u momentu kupovine prvog stana, povraćaj PDV-a ostvarili i na osnovu članova vašeg porodičnog domaćinstva (deca, supružnik, roditelji), morate znati da niko od njih u budućnosti pri kupovini sopstvenog stana neće imati pravo na povraćaj PDV-a.

Obveznik poreza za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, uz dokumentaciju podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana. Prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi privredno društvo koje je Prodavac stana.
Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrascu RFN. Uz zahtev se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1. Zahtev – obrazac RFN
2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan – obrazac IKPS PDV
3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta – poseduje prodavac stana
4. Ugovor o kupoprodaji – original ili overena kopija
5. Račun prodavca sa iskazanim PDV-om- original ili overena kopija
6. Dokaz o isplati u celosti – ako je prodavac pravno lice – izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti – original ili overena kopija
8. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
9. Uverenje o državljanstvu – original ili overena kopija
10. Kopija lične karte – overena
11. Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine – izdaje MUP
12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 01.07.2016.godine – izdaje se u poreskom odeljenju prema mestu prebivališta kupca – za Kragujevčane u ul. Branka Radičevića 9 ( zgrada Svetlosti) i na šalteru broj 3 Poreske Uprave
13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva                  
14. Uverenje Katastra Nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost

Ukoliko se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su navedeni u zahtevu – potrebno je pribaviti obrasce pod rednim brojem 8 , 9 , 10 , 11, 12 i 14 za svakog navedenog člana. Za maloletno dete su potrebni samo obrasci pod rednim brojem 8 i 9, kao i uverenje o prijavljenom prebivalištu iz nadležnog MUP-a.

Nadležni poreski organ nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV-a rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a na dinarski račun Kupca stana.

Pravo na povraćaj PDV-a nemaju:
• fizička lica koja su već ostvarila refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana
• svi članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je on dobio mogućnost refundacije PDV-a) u momentu ako ikada budu kupovali sopstveni stan
• kupac i članovi porodičnog domaćinstva koji su stekli svoj prvi stan u staroj gradnji.

Milan Mihajlović, Mast.inž.građevinarstva
Grading doo

www.grading.rs

83 thoughts on “Kupovina prvog stana – novčane olakšice i povraćaj pdv-a

 1. Tanja,
  Da li je za povracaj PDV za kupovinu prvog stana bitno vreme od prijave prvog prebivalista u Srbiji!? Da li je potreban neki minimalan period koji morate biti prijavljeni u Srbiji, da bi dobili Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine za potrebe refundacije PDV za kupovinu prvog stana u Srbiji. Naravno, uz sve gore navedene uslove da budu ispunjeni.

  Unapred zahvalan!

  Jovan

  1. Poštovani Dragane,

   Zakonodavac predviđa kao jedan od uslova za povraćaj PDV-a da kupac nije imao u svojini STAN, što znači da posedovanje neke druge nepokretnosti ne utiče na povrat poreza. Moram se i ograditi da poreska uprava može imati drugačije tumačenje, ali mi smo u praksi imali slučaj da je kupac posedovao plac, a vraćen mu je PDV kod kupovine stana.

   Srdačan pozdrav,
   Vladimir Rafajlović
   http://www.realhouse.rs

  2. Ukoliko niste poreski obveznik poreza na imovinu za to „parče“ zemlje,imate pravo.To zavisi od veličine nasleđene parcele,jer se zemlja do određene površine ne oporezuje.

  1. Poštovani Zorane,

   Zakonodavac predviđa kao jedan od uslova za povraćaj PDV-a da kupac nije imao u svojini STAN, što znači da posedovanje neke druge nepokretnosti ne utiče na povrat poreza. Moram se i ograditi da poreska uprava može imati drugačije tumačenje, ali mi smo u praksi imali slučaj da je kupac posedovao plac, a vraćen mu je PDV kod kupovine stana.

   Srdačan pozdrav,
   Vladimir Rafajlović
   http://www.realhouse.rs

 2. Ako isplatim stan u evrima u celosti na devizni racun prodavca stana koji je pravno lice investitor, dali je refundacija PDV u evrima.

 3. Poštovani,
  Kada je sestra kupovala stan još nije bila oženjena i za povrat PDV-a je u domaćinstvo navela roditelje i dobila je kompletan povrat.
  Kada ja budem kupovao stan da li mogu njih da prijavim za povrat preko 40m2 i da dobijem pun povrat za kompletnu kvadraturu (do 70m2), znači neće oni biti kupci, nego ja, ali će oni kao i kod sestre biti članovi domaćinstva.
  Unapred zahvalan!
  Milan

  1. Poštovani Milane,

   Odgovor na ovo pitanje je NE.
   Roditelji su već jednom ostvarili mogućnost povrata kao članovi domaćinstva i nemaju pravo ponovo na povrat.

   Vladimir Rafajlović
   Real House nekretnine Novi Sad
   http://www.realhouse.rs

 4. Poštovani, ukoliko otac ima stan na svoje ime, a majka nema ništa na svoje, a žive na istoj adresi, da li majka prilikom kupovine stana ima pravo na povrat PDV-a?

 5. Poštovani da li mogu da angažujem firmu da mi sazida porodičnu kuću, njoj da platim celu sumu preko računa, i na kontu toga što nemam nikakvu nepokrentost osim tog placa na svoje ime, da tražim poraćaj PDV-a od te novoizgrađene kuće?

  1. Poštovani Dačo,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana iz člana 56a. Zakona ne može se ostvariti po osnovu kupovine porodične , s obzirom da se ovo dobro ne smatra stanom u smislu navedene odredbe Zakona

 6. Poštovani dobar dan,
  Ukoliko jedan od supružnika ima stan na svoje ime, u kom oboje žive, i stekli su ga za vreme braka. Da li drugi ima pravo na povrat PDV-a od kupovine stana, ukoliko bi uzeo stan samo na svoje ime?

  Srdačan pozdrav

  1. Poštovana Danice,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Nepokretnost koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, i smatra se da je upis u javni registar izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih ( čl. 171 i čl. 176 Porodičnog zakona).
   Dakle, iako je u evidenicji prava na nepokretnostima koja se vodi u katastru nepokretnosti, na stanu koji je stečen u braku upisan kao vlasnik samo jedan bračni drug, pretpostavlja se da na tom stanu i drugi bračni drug ima pravo ( zajedničke) svojine.
   Odredbom člana 56a stav 1. i st 2. Zakona o PDV-u propisano je, da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, pod uslovom da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike.
   Kako je zajednička svojina učešće više lica u u pravu svojijne na istoj, nepodeljenoj stvari, ali tako da njihovi udeli nisu određeni ni realno ni idelano, ali su svejedno odredivi, mišljenje je da u konkretnom slučaju ne postoji pravo na refundaciju PDV.

 7. Postovani,

  Ako imam uslove za povracaj poreza, a kupuje se stan od 30 kvadrata i garaza u istoj zgradi (oko 10-ak kvadrata), da li pravo na povracaj PDV-a moze da se iskoristi za kvadraturu koja odlazi na garazno mesto (do zbira od 40 kvadrata)?

  Hvala,
  David

  1. Poštovani Davide,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Garaža se u smislu odredaba Zakona o državnom premeru i katastru smatra posebnim delom objekta, koji predstavlja samostalnu građevinsku celinu, na kome se u javnoj evidenciji prava na nepokretnostima upisuje posebno pravo.
   Prometom dobara, u smislu čl. 4 Zakona o PDV-u, smatra se prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskog objekata, pa se promet garaže ima smatrati posebnim prometom, gde se dobro koje je predmet prometa posebno isporučuje i za koje se ugovara posebna naknada
   Prema tome, pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana iz člana 56a. Zakona ne može se ostvariti po osnovu kupovine garaže, s obzirom da se ovo dobro ne smatra stanom u smislu navedene odredbe Zakona.

  1. Poštovana Marijana,

   Odredbom člana10a stav1. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku rafakcije i refundacije PDV(„Sl.glasnik RS‟ broj107/04, 65/05 i63/07 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je, da kupac prvog stana iz člana56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu

 8. Postovani, situacija je sledeca. Nakon smrti oca 2005. nas troje dece i majka smo nasledili porodicnu kucu. Svakome pripada idealna cetvrtina. Kuca predstavlja jednu građevinsku celinu sa jednim ulazom. Da li imamo pravo na povracaj pdv prilikom kupovine prvog stana?

 9. Postovani imam pitanje… Nedavno sam se ozenio i zena i ja nismo prijavljeni na istoj adresi. Ukoliko bi kupovali nov stan jel bi morali biti prijavljeni na istoj adresi pre kupovine stana da bi ostvarili povrcaj poreza?

  1. Poštovani Aleksandre,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, kupac prvog stana, može ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji. na osnovu kojeg stiče prvi stan.

   Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, i njegovog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

   Kada prvi stan kupuju supružnici koji nemaju isto prebivalište u momentu kupovine stana, zbog čega ne čine porodično domaćinstvo u smislu člana 56a stav 5. Zakona o PDV, pri čemu svaki od njih na kupljenom stanu stiče susvojinu, odnosno svojinu na idealnom delu, pravo na refundaciju PDV mogu da ostvare oboje – kao kupci prvog stana,
   U konkretnom slučaju, a uz ispunjenje svih propisanih uslova, svaki od kupaca idealnog dela stana od 1/2 može da ostvari refundaciju PDV za 20 m2, tj. zajedno za 40 m2 površine stana.“

 10. POštovani da li imama pravo na povrat PDV-a ukoliko je ugovor o kupoprodaji stana u izgradnji overen 20 dana pre stupanja na snagu zakona , ali je useljen tjs. zapisnik o primopredaji je potpisan godinu dana kasnije. Koji je rok za podnošenje zahteva za povrat PDV-a ?

  1. Poštovana Majo,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Saglasno odredbi člana 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 61/2007), pravo na refundaciju PDV iz člana član 56a Zakona, može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu izmena zakona, tj. od 8.7.2007. godine.

 11. Poštovani, nasledio sam deo nekretnine koju prodajem i kupio bih prvi put nekretninu , kuću ( ne novu ) … Da li spadam u ovu kategoriju za povrat pdv-a ? Hvala unapred !

 12. Trenutno sam u postupku prodaje roditeljskog stana radi podele imovine sa sestrom. Da li imam prava na povraćaj PDV-a kada budem kupovao sebi stan? Da li se ova polovina stana koju sam dobio u nasledstvo računa u prvi stan ili mogu da traži povraćaj PDV-a?
  Hvala na odgovoru

 13. Kupili smo stan 6meseci pre braka na suprugino ime i ostvarila je pravo na umanjenje poreza,da li bi ja imao pravo povrata PDV a prilikom kupovine novog stana ?

  Unapred hvala,
  Pozdrav

  1. Poštovani Bane,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Na (novom) stanu koji nameravate da kupite, Vi kao kupac ne biste stekli isključivu svojinu, obzirom da u konkretnom slučaju važi zakonska pretpostavka da je upis u javni registar izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih ( čl. 171 i čl. 176 Porodičnog zakona).
   Dakle, iako je u katastru nepokretnosti, na stanu koji je stečen u braku upisan kao vlasnik samo jedan bračni drug, pretpostavlja se da na tom stanu i drugi bračni drug ima pravo ( zajedničke) svojine.
   Prema tome, kao kupac koji stiče pravo svojine na stanu sa odredivim udelom ( pretpostavka je 50% udela u pravu svojine), povraćaj PDV-a biste ostvarili u odgovarajućoj srazmeri, uz ispunjenje svih propisanih uslova,
   Srazmeran površina za koju imate pravo na povraćaj PDV-a, prema tome iznosi 20 m2.

 14. Poštovani,da li imam pravo na povratak pdv-a za oca kao člana domaćinstva,pri tom on nema stan ni kuću na svoje ime,ali ima plac koji je nasledio?unapred hvala na odgovoru

  1. Poštovana Aleksandra,

   Pitali smo našeg pravnog savetnika koji napominje sledeće:

   Uz ispunjenje zakonom propisanih uslova . pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, kupac prvog stana, može ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji. na osnovu kojeg stiče prvi stan.
   Prema tome, pravo svojine koje član domaćinstva za koga se ostvaruje srazmerno pravo na povraćaj PDV-a ima na nasleđenom placu, nije prepreka za ostvarivanje prava.

 15. Poštovani, potrebna mi je jedna informacija. Pri kupovini prve nekretnine da pored mene mogu da dobijem povrat PDV-a i na moju majku koja se vodi na istu kuću kao i ja ali je njoj u ličnoj karti upisan stari broj kuće 42 a meni nov broj 96? Hvala na odgovoru

 16. Ja vise nista ne razumem. Bila sam u poreskom u Rakovici. Predala sve papire kao kupac prvog stana. Sad sam dobila resenje o oslobodjenosti placanja poreza na prenos apsolutnih prava. Tu nigde nema reci o povracaja pdv-a. Da li sam nesto uradila pogresno?

  1. Pa da li je stan iz novogradnje ili nije? Ako jeste novogradnja, tj. prvi put je na trzistu platili ste PDV. Ako je stan polovan, tj. kupljen od vlasnika a ne od gradjevinske firme, PDV nije ni placen i ne mogu vam vratiti nesto sto niste platili.

 17. Imam pitanje vezano za refundaciju PDV-a kupcu prvog stana.
  Radi se o sledecoj situaciji, od 2006. zivim u Republici Srbiji, 2010. sam primljen u drzavljanstvo Republike Srbije ali sam na osnovu Sporazuma o dvojnom drzavljanstvu izmedu Srbije i BiH zadrzao i drzavljanstvo BiH, od 2012. zaposlen na neodredjeno.
  U uputstvu za refundacije PDV kupcu prvog stana koje se nalazi na sajtu Poreske uprave pise da se refundacija PDV-a moze vrsiti kupcu prvog stana koje ima drzavljanstvo Republike Srbije, a dalje u tekstu pise: „Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana priznaje se i u sledećim slučajevima: 3. kupcu prvog stana koji je stekao državljanstvo Republike Srbije poreklom i koje se državljanininom Republike Srbije smatra rođenjem, naime u ovom slučaju obnova upisa činjenice državljanstva Republike Srbije ne utiče na državljanski status kupca prvog stana(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-02378/2009-04 od27.11.2009. godine);“
  Pa me zanima da li ja kao kupac prvog stana sa drzavljanstvom Republike Srbije stecenim prijemom u drzavljanstvo imam pravo na refundaciju PDV-a ukoliko su svi ostali uslovi ispunjeni?
  Hvala unapred!

 18. Poštovani,
  Kupio sam stan u Beogradu (59,07m2) u decembru 2017.godine i sada podnosim zahtev za povraćaj PDV-a. Zivim u vanbračnoj zajednici već 15 godina sa devojkom, tj nevencanom suprugom. U momentu kupovine stana tj potpisivanja ugovora bili smo prijavljeni na istoj adresi (još uvek smo). Iz racunovodstva investitora su nam napomenuli šta je sve neophodno prikupiti od dokumentacije, između ostalog i potpisanu izjavu dva svedoka da živimo u vanbračnoj zajednici. Međutim, u Opštini (konkretno Opština Zvezdara) dobijamo informaciju da nemamo pravo povraćaja PDV-a na ime moje nevenčane supruge. Da li je ovo tačno, odnosno, da li oboje imamo pravo na povraćaj PDV-a ili samo ja? Unapred hvala na odgovoru.

 19. Postovani,
  Imam pitanje u vezi sa prijavom na istu adresu. Naime, suprug i ja kupujemo prvi stan, imamo dete od tri godine. Zivimo zajedno, kao podstanari, ali je suprug prijavljen na adresu svojih roditelja a dete i ja na adresi mojih roditelja. Dakle, nismo prijavljeni na istoj adresi. Zanima me da li moramo biti prijavljeni na istoj adresi i koliko dugo (culi smo za neki period od sest meseci minimum). Pozdrav!
  Unapred hvala na odgovoru
  Radmila

 20. Poštovani,
  zamolio bih vas za odgovor postoji li mogućnost refundacije PDV-a nakon kupovine prvog stana u novogradnji. Pre tri godine ja i supruga smo kupili prvi stan u novogradnji, prijavili se kao vlasnici stana po 50% i izvršili refundaciju PDV-a bez ikakvih problema. Sada, tri godine kasnije, smo rezervisali novi stan u novogradnji. Postoji li mogućnost refundacije PDV-a na članove domaćinstva, moju majku koja nikada nije imala nekretninu na svoje ime i dvoje maloletne dece. Kupovina stana će biti na stambeni kredit koji bi ja podigao.
  Unapred hvala na odgovoru.

 21. Posotvani,
  Moze li mi neko objasniti odakle su ove informacije:

  11. Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine – izdaje MUP
  12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 01.07.2016.godine – izdaje se u poreskom odeljenju prema mestu prebivališta kupca – za Kragujevčane u ul. Branka Radičevića 9 ( zgrada Svetlosti) i na šalteru broj 3 Poreske Uprave
  13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva
  14. Uverenje Katastra Nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost“

  jer na sajtu poreske uprave se nigde ne navodi da su ova dokumenta neophodna???

  Unapred hvala

 22. Postovani, supruga je 2016 kupila stan i iskoristila povracaj pdv-a za svojih 40 m2.. Da li bih ja imao povracaj pdv-a ukoliko se odlucimo da kupimo jos jedan stan obzirom da nisam iskoristio to pravo koje mi je pripadalo kao clanu domacinstva ( nisam zeleo da iskoristim za svojih 15m2)?

 23. razmisljam o kupovini stana u beogradu a pritom sam vlasnik jednog placa u borci od 4ara. moje pitanje je dal se plac vodi kao nekretnina i zbog njega moram platiti porez na stan ili kako vec.
  Unapred hvala

 24. Koliko posto od ukupne cene stana imamo pravo na povravaj poreza? Tipa ž, primer ako je stan 40 kvadrata i iznosi 48.000€, koliki povrat mozemo da ocekujemo.
  Hvala na odgovoru!

 25. Када читам закон и имам и немам права на повраћај ПДВ-а. Нисам био ожењен када ми је мајка поклонила пола куће коју је иначе наследила. Ако би сада купио, да ли стару или нову градњу стана а у браку сам да ли имам права на повраћај ПДВ-а?
  Хвала!

 26. Da li imam pravo na povracaj pdv-a pri kupvini stana ako kupujem stan od fizickog lica a pri tom nemam nista da se vodi na meni.

 27. Postovani,
  citao sam pazljivo sva pitanja i Vase odgovore,i u odgovoru Vasoj citateljki Danici dali ste odgovor koji je u suprotnosti sa onim sto sam ja direktno dobio odgovor od PU Novi Sad. Prilicno sam zbunjen obzirom da se Vi pozivate i na savet adbokata ali i zakona koji su po meni u tom delu konfuzni.
  Pitanje je sledece pa cu Vas zamoliti jos jednom za odgovor.
  Zivim sa roditeljima, zvanicno na istoj adresi, roditeljska kuca koja je stecena u braku mojih roditelja, zajdnickim ulaganjem. U svim dokumentima otac je nosioc i vlasnik kako zemljista tako i porodicne kuce. Ja, prilikom kupovine stana od 65m2 samostalno oatvarujem pravo na 40m2 i to je jasno. Stan kupujem u Novom Sadu, i zelim da nakon kupovine prijavim majku kao porodicnog clana koji ce navodno ziveti sa mnom, a u cilju ostvarivanja prava na jos 15m2 na konto povracaja PDV-a. Majka zvanicno nema nista na svoje ime. Da li ja sa gore pomenutim planom imam prava na povracaj PDV-a ili ne? Unapred zahvalan na odgovoru

 28. Poštovani, trenutno podnosim papire za povraćaj PDV. Da li ako ne navedem supraga za ostavrivanje onih 15% povraćaja, da li on može kasnije na svoje ime kupiti stan i dobiti povraćaj 40% PDV

 29. Postovani,
  Supruga i ja smo prijavljeni na razlicitim adresama, kupili bismo pvi stan. Ja vec imam udela u staroj, seoskoj kuci-dakle, zakljucujem da nemam pravo na povracaj pdv-a. Medjutim, supruga nema na na sebi nikakav udeo ili neku drugu nekretninu-da li je moj udeo smetnja da se na njeno ime
  izvrsi povracaj pdv-a jer bi ona bila uknjizena kao vlasnik?
  Srdacan pozdrav!

 30. Postovani ,kupila sam prvi stan 2008 god ibizgradnji i isplatila u celosti.Kako je prodavac i investitor kasnio sa gradnjom uselila sam se u stan 2011.god.Tek sada sam ostvarila pravo vlasnistva stana i u toku je upisivanje u katastar nepokretnosti .Moje pitanje je da li imam pravo na povracaj pdv iako sam to pravo vlasnistva dobila sudskom presudom? Hvala

 31. Da li je neophodno vaditi uverenje o drzavljanstvu i izvod iz maticne knjige rodjenih posto je od nekog trenutka to prestalo da bude neophodno jer neke institucije komuniciraju? Pitanje je da li ima jos nekih dokumenata koji su nepotrebni?

 32. Postovani,

  Supruga ima stan ( garsonjeru 25 m2 ), ali nismo prijavljeni na toj adresi. Da li imam kao kupac prvog stana pravo na povrat PDV-a?

 33. Poštovani, povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana iznosi 10% od isplaćene cene stana.Na šalteru poreske uprave na Voždovcu su mi rekli da je to sada 9% jer je nekakvom uredbom u međuvremenu to promenjeno.Da li mi možete potvrditi tačan iznos za povraćaj PDV tj.da li je 9 ili 10%?Hvala unapred.

 34. Imam stan koji sam nasledila od dede.Vodi se pola na mene i pola na moju mamu.Da li pri kupovini novog stana imam pravo na povracaj PDV-a?

 35. Postovani
  Imam opciju da nakon ostavinske rasprave nasledim stan ili kasnije ugovorom o poklonu? Da li u nekom slucaju imam pravo na povrat pdv i u kom? Molim za predlog
  Hvala

 36. Sve se e,slazem ugovor kupovinistana u novom sadu,bez lifta i bez ispunrnih inv estitorovih obaveza,stan je u nadogradnji mansarda ugovor ove reimam papir o ozakonjenu zgrade,uslovi na nacin uknjizbe ,kome se obratiti,treba da platim i porez na preos apsolutnih prava ,prva mi je nekretnina,Dali imam pravo na oslobadjanje poreza i povracaj pdv,zgrada je stara i ko zna koje godine problematicma,prokisnjava slsba instalacija ,investitor nista iz ugovora nije ispostovao,unapred jvala u nadi da cu dobiti odgovor i uput kud sta i kako,vec godinaama se borim sa ti zelim okoncati i izmiriti moje obaveze jer psihicki vec 15 ggodina se borim sa ovom problemom ,molim za uput pomoc,unapred hvala,LJBICA
  Povrsina stana 24 kvadrata 5 sprat bez livta strasno ,imam sve dokaze .

 37. kupujemo stan u srbiji 40 kvadrati. Drzavljani smo RS bih.Zahtjev za drzavljanstvo smo predali u januaru 2018g.Čekamo resenje. imo li pravo na povrat PDV prije sticanja državljanstva Srbije

 38. Postovani, kupljen stan u izgradnji pre 3 meseca zavrsetak radova maj 2020god, uradjen predugovor, a glavni ugovor se potpisuje naravno u maju 2020.
  E sada, u planu mi je jos jedan omanji apartman da kupim, zavrsetak apartmana je decembar 2019,, posto ce prvo biti zavrsen aparman i potpisan ugovor, , na koji znam da nema povrat pdv , da li cu imati pravo povrata na stan jer on tada je druga nekretnina, unapred hvala,

 39. Poštovani,
  Mogu li da ostvarim povraćaj PDV, ako ispunjavam sve gorepomenute uslove, ali kredit za stan podiže moj otac, a stan će se voditi na mene?

 40. Poštovani
  Nasledio sam stan pre nego što smo se supruga i ja uzeli, ali polovinu stana još nisam preveo na sebe u katastru (treba da podnesem zahtev i dostavim rešenje ostavine). Skoro smo uzeli garažu gde sam ja naveden kao jedini kupac. Zanima me da li bi jedna od ove dve stavke predstavljala problem za povrat Pdv-a ukoliko bi žena uzela stan na sebe. Hvala

 41. Da li mogu da prijavim majku koja trenutno nije na istoj adresi kao I ja da bude clan domacinstva za kupovinu mog prvog stana radi sticanja prava na povrat pdv-a ili moramo obe da budemo prijavljene na istoj adresi I ako moramo koliko minimalno moramo da budemo da bismo stekle to pravo? Da li na to takodje utice stavka da mi je u licnoj karti jedna adresa, a trenutno zivim na drugoj?

 42. Postovani
  Stan je trenutno po vlasnickoj strukturi podeljen na jednake delove na majku, brata i mene. Ukoliko bi prodali taj stan, i kupili dve jedinice koje bi se vodile na brata i mene, da li smo u obavezi da placamo PDV. Napominjem da niko od nas ne poseduje nikakve nekretnine, kao i da je do podele doslo putem nasledstva nakon smrti oca koji je bio nosilac stanarskog prava

 43. Poštovani,
  Da li ja, kao nevenčana supruga i pritom član domaćinstva, imam pravo na povraćaj PDV-a za prvi kupljeni stan, koji se vodi na ime mog nevenčanog supruga?
  Hvala unapred,
  Zorana

 44. Postovani,
  Da li ja i moje nevencana supruga imamo pravo na povraćaj PDV-a za prvi stan (novogradnja) koji cemo kupiti ali ne od investitiora vec od privatnog lica kojem je investitor vec prodao stan mada zgrada jos nije izgradjena?Hvala unapred,
  Marko

 45. „Poštovani“ :
  Suprug i ja smo pre izvesnog vremena kupili plac, koji se vodi kao poljoprivredno zemljiste. To nam je prva nekretnina na nase ime.
  Moje pitanje je : da li imamo povracaj PDV-a na porez apsolutnih prava, ili to vazi samo za Nekretninu „Stana“? Hvala

 46. Poštovani, da li se plaća PDV prilikom kupovine prvog stana u staroj gradnji i ako se plaća da li imam pravo na povraćaj PDV-a?

 47. Dobar dan,
  Suprug i ja planiramo da kupimo stan, nova gradnja u sistemu pdv-a. da li postoji mogucnost da imamo prava na povracaj pdv-a ili bar dela, ako je mom suprugu prosle godine poklonjen plac sa starom ocevom kucom uz klauzule da bez oceve saglasnosti sa tim ne moze nista. da li bismo mogli da steknemo pravo na povracaj pdv-a ako suprug stan kupi meni, posto ja na sebe nemam nikakvu nekretninu? ili ako se upisemo oboje kao vlasnici da li bih ja imala pravo na 20kvm plus deca po 15? unapred vam se zahvaljujem na odgovoru.

 48. Postovani,
  Posedujem nasledjenu kucu od decembra 2015.
  Da li imam pravo na povracaj PDV-a za stan u novogradnji i ucesce od 10% prilikom kupovine svog prvog stana putem kredita kredit?

 49. Poštovani,
  Ja sam 2012g. kupio svoj prvi stan od 40kv, od fizičkog lici i iskoristio sam pravo da budem oslobođen plaćanja poreza na prvi sta. Elem, supruga podiže kredit u banci i želi da kupi nov stan od investitora od 40kv, pa me zanima dali ona ima pravo povraćaja na PDV?

 50. Postovani,
  Oktobra 2006 godine nam je preminuo otac i nakon toga smo ja i brat nasledili stan. Kasnije je preminula i baka, pa smo i tu nasledili stan. Izvrsili smo vansudsko poravnanje, i svako je zadraza po jedan stan. Da li smo samim tim izgubili pravo na povracaj PDV ako resimo da kupimo stan u novogradnji? Kako se tratira stiacnje nepokretnosti iz nasledstva u ovakvim slucajevima?

Ostavite odgovor

Top